Меню
Your Cart

Защита на личните данни

Декларация за поверителност


Политика за защита на личните данни

 

I. Информация относно Администратора на лични данни

Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразено Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

- Наименование: Спрейтех БГ ООД

- ЕИК/БУЛСТАТ: 205691890

- Седалище и адрес на управление: ул. Свиленица 14, 1463 София

- Адрес за кореспонденция: бул. Св. Климент Охридски № 8, Технически Университет, блок 7, хале 4, 1756 София

- E-mail: office@spraytech.bg

 

Надзорният орган, който осъществява контрол по отношение на дейността свързана със защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни. В случай, че не сте удовлетворени от начина, по който сме отговорили на Ваша жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред него.

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление / адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

II. Цели и обхват на политиката

Спрейтех БГ ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

– конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас.

– за изпълнението на договорите, по които Вие сте страна.

– за да гарантира спазването на условията и тяхното прилагане, съгласно нормативните разпоредби.

– за да бъдат спазени нормативни задължения, произтичащи от действащото българско законодателство.

 

С какви цели се извършава обработването на предоставените от Вас лични данни:

 – спазване на законови изисквания – предоставяне на информация на компетентни органи, институции и трети лица, в рамките на правомощията, които имат, както и в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове; задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

– комуникации с Вас за актуализации на нашите продукти и информиране за всички предлагани от нас промоции, доколкото е в наш легитимен интерес или сте се съгласили да получавате такива съобщения, и освен ако не изберете да се откажете от тях.

Можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване е необходимо за удовлетворяване на посочените по-горе цели, на следните получатели:

– външни одитори, нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, с цел изпълнение или приложение на сключения между нас договор;

– банки и/или платежни институции за обслужване на плащанията, извършени от/ към Вас;

–  компетентни органи, институции и лица, които имат правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи;

–  лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството, както и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с клиенти;


Видове обработвани данни:

 - Ваши индивидуализиращи данни: Име, Адрес, Електронна поща, Телефон и IP адрес - за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор и да бъде изпълнено дължимото към вас;

 - Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане - за целите на разплащането и осчетоводяването;

Съгласието за предоставяне на данните необходими за доставка на куриерската фирма е неотменна част от отношенията със Спрейтех БГ ООД. Няма възможност за отказ от тази точка, освен в случаите, в които избирате възможността за вземане на стоката от наш офис.

Срок за обработка и съхранение на предоставените от Вас лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни за цялата продължителност на срока на договора, който сте сключили с нас и ги съхраняваме за период от 5 до 50 години, за да се съобразим с законови или правни наредби. След изтичането на гореопределените срокове, дружеството ще изтрие или анонимизира Вашите лични данни.

 

III. Вашите права, свързани с обработването на лични данни

Вие имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

– Право на достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да поискате от нас каква информация (ако има такава) обработваме за Вас и ако е така, да ви предоставим съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник и копие от личните данни, които са в процес на обработване. Може да подадете заявление за достъп до Вашите лични данни на място в офис на дружеството или чрез изпращане на имейл на електронния адрес на дружеството. Ние ще потвърдим Вашето искане и ще Ви отговорим в рамките на един месец от подаването на молбата ви.

– Право на коригиране или попълване – Вие имате право да поискате от Спрейтех БГ ООД да коригира неточности в лични данни свързани с Вас и/или да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

 – Право на изтриване – може да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни в случаите, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или се обработват. Моля имайте предвид, че това искане ще бъде удовлетворено, при условие че нямаме правно задължение да съхраняваме тези данни и/или спрямо тях не се прилагат давностните срокове, които сме задължени да спазваме в съответствие с приложимите закони и разпоредби.  

– Право на възражение -- Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на Спрейтех БГ ООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

– Право на преносимост на данни – Може да поискате от Дружеството да предостави личните данни, които сте ни предоставили, в организиран, и пригоден за четене формат ако обработването е основано на Договора или е базирано на декларация за съгласие. Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 – Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни.

 

За въпроси, информация или упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни, моля свържете се с нас на office@spraytech.bg

 

IV. Защита на личните данни

Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват:

– минимизиране – личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;

– строг вътрешен контрол върху достъпа до лични данни – достъпът до Вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които се нуждаят от тази информация, за да упражняват правилно своите професионални задължения;


Ние можем да променяме настоящата политика, съгласно приложимото законодателство и добрите практики на индустрията. Ще публикуваме промените на тази страница и Ви насърчаваме да преглеждате редовно настоящата Политика, за да сте информирани.

Използвайки този уебсайт, вие давате разрешение за използване на бисквитки За повече информация!